Imam Ali (PBUH) : save your property to the extent that you need and forward the rest to that day you will need to it.

Imam Ali (PBUH): Oh the son of Adam! Whatever you earn in addition to your daily bread, indeed you save it for others.

Imam Hadi(PBUH): People are respected in this world for possessing wealth and in the Hereafter for possessing righteous deeds.

Imam Ali (PBUH) : Wisdom is the lost of a believer, so seek to learn it even through hypocrites.

Imam Sadiq (PBUH) :People are in need of three things: security, justice, and welfare.

Doyon

شما می‌توانید مبلغ محاسبه شده را به دفتر مرجع تقلید خود نیز تحویل دهید.

فطریه
برای ماه مبارک رمضان
کفاره روزه
روزه عمد و غیر عمد
سایر کفارات
نذر و عهد و قسم
صدقه
دفع بلا
رد مظالم
رد مظالم
نماز و روزه
نماز و ورزه قضا
لطفا نوع فطریه را مشخص کنید. فطریه سید به سید و غیر سید می‌رسد ولی اگر سرپرست خانوار یعنی دهنده فطریه سید نباشد نمی‌تواند به سید بدهد.
اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد.
توضیح المسائل - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی
مبلغ دلخواهی را برای صدقه وارد کنید. این صدقه عام خواهد بود.
مبلغ دلخواهی را برای رد مظالم وارد کنید
مصرف «رد مظالم» منحصر است به «فقرای شیعه»؛ بنابراین، صرف آن در امور خیریه مانند پل‌سازى و مسجد و نظایر این‌ها جایز نیست.

جدول مبالغ وجوهات به شرح زیر است

fetriye
برنج خارجی 24,000 Toman
برنج ایرانی 60,000 Toman
گندم 10,000 Toman
kafarat
کفاره روزه عمد - اطعام شصت فقیر 150,000 Toman
کفاره روزه دارای عذر و غیر عمد - اطعام یک فقیر 2,500 Toman
کفاره شکستن نذر - اطعام ده فقیر 25,000 Toman
کفاره شکستن عهد - اطعام شصت فقیر 150,000 Toman
کفاره شکستن قسم - اطعام ده فقیر 25,000 Toman
نماز و روزه قضا
نماز قضا 1,800,000 Toman
روزه قضا 1,200,000 Toman

Mobile Application
Khadije Charity سلام الله علیها

Be update and know about our news

Mobile Application
Please use famous browser to have better experience!